Thư ngỏ v/v tiếp nhận SV thực tập và tuyển dụng lao động của Công ty TNHH Hwasehung Vina