Thư mời tham gia viết tin, bài cho Tập san Thông tin khoa học và công nghệ Đắk Lắk