Thông báo Kế hoạch kiểm tra sát hạch, phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018

Xin chào