TT. Tin học - Ngôn ngữ

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit
Trung tâm Tin học - Ngôn ngữ
1. Chức năng
  • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngôn ngữ cho người học theo chương trình quy định của các cấp, các ngành liên quan và cao hơn.

2. Nhiệm vụ

  • Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nước để đánh giá trình độ tin học, ngôn ngữ cho người học đạt chuẩn theo quy định của các cấp các ngành liên quan.
  • Xây dựng kế hoạch thu, chi hằng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.
  • Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác theo sự chỉ đạo, phân công của Hiệu trưởng.
3. Tổ chức - Nhân sự (Đang cập nhật)
Chưa có nội dung.