Thông báo về việc đấu thầu dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy HSSV năm 2019