TT. ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit
TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ
1. Chức năng
  • Tổ chức và đánh giá kỹ năng nghề cho người học phù họp với quy định của các cấp, các ngành có liên quan.
2. Nhiệm vụ
- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các kỳ sát hạch, đánh giá đạt kết quả khách quan, chính xác đúng quy định.
- Xây dựng kế hoạch thu, chi hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tố chức thực hiện.
- Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác theo sự chỉ đạo, phân công của Hiệu trưởng.