Tổng hợp

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit
Phòng Tổng hợp

Địa chỉ văn phòng: Phòng 211, Nhà Hiệu bộ, 
Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, 594 Lê Duẩn, P. Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0262.3825.912     

tap_the_phong_th.jpg 
Tập thể viên chức Phòng Tổng hợp

 
1. Chức năng
- Tham mưu và giúp việc về thông tin, tổng hợp theo chương trình, kế hoạch công tác, quản lý công tác tố chức viên chức, lao động của trường; quản lý hệ thống thông tin của trường trên Internet (Website).
- Tham mưu và giúp việc trong các công tác tổ chức và thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng GDNN theo quy định chung và của Trường.
2. Nhiệm vụ
 • Tổng hợp, xây dựng đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác định kỳ, xây dựng các văn bản theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của phòng.
 • Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định; xây dựng, tham gia xây dựng và góp ý các đề án, văn bản theo sự phân công của Hiệu trưởng.
 • Giúp Hiệu trưởng trong việc cung cấp thông tin đối với các phương tiện thông tin đại chúng, các tố chức, cá nhân (trừ những thông tin mật phải có ý kiến của Hiệu trưởng).
 • Xây dựng chương trình, lịch làm việc của Ban giám hiệu và nhà trường.
 • Chuẩn bị các nội dung, chương trình các cuộc họp, buổi làm việc, ghi biên bản, dự thảo các vãn bản của Hiệu trưởng.
 • Tham gia các hội nghị, cuộc họp giao ban của Ban giám hiệu và ghi biên bản; tham gia các kỳ họp của Hội đồng trường, các Hội đồng tư vấn và các tô chức trong trường, các hội nghị sơ kết, tống kết.
 • Giúp Hiệu trưởng hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quy chế, quy định, công tác pháp chế và nề nếp làm việc của viên chức, lao động của Trường.
 • Giúp Hiệu trưởng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực; định mức chỉ tiêu biên chế và cơ cấu ngạch viên chức ở các đơn vị; đề bạt, miễn nhiệm viên chức; đào tạo, bồi dưỡng viên chức của Trường.
 • Giúp Hiệu trưởng trong việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức, lao động.
 • Thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, lao động. Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường.
 • Tổ chức thanh tra việc thực hiện giờ giảng và các quy chế giảng dạy.
 • Tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kỷ luật trong viên chức, lao động của Trường.
 • Tham mưu và giúp việc trong các công tác tổ chức và thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng GDNN theo quy định chung và của Trường.
 • Xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn, tổ chức các hoạt động tự thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng GDNN theo quy định và chiến lược phát triển của Trường. Chấp hành các kiến nghị, quyết định về thanh tra, kiếm tra, kiểm định chất lượng GDNN của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
 • Xây dựng và quản lý hoạt động của hệ thống mạng Internet, LAN, Website, thông tin báo chí - xuất bản của Trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, phân công của Hiệu trưởng.
3. Tổ chức - Nhân sự
STT Họ và Tên Chức vụ
1 Vi Thị Thuận Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng
2 Lê Thị Bích Phương Phó trưởng phòng
3 Nguyễn Thị Ngọc Hoa NVVP
4 Hồ Thị Hà NVVP
5 Bùi Ngọc Anh NVVP
6 Nguyễn Ngọc Thạch NVVP
7 Ngô Tường Vân NVVP
8 H'Bip Niê NVVP
9 La Đức Trung NVVP
10 Trần Quang Sang GV
11 Phan Thị Hà GV
12 Ngô Thùy Hương GV
13 Phan Thị Loan GV