P. Khoa học - Hợp tác quốc tế

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit
Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế
1. Chức năng
  • Tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng phát triển hoạt động NCKH, chuyển giao và áp dụng công nghệ.
  • Xây dựng các dự án kêu gọi đầu tư phát triển; quan hệ đối ngoại quốc tế.
2. Nhiệm vụ
  • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dài hạn và hàng năm cùng các quy định về NCKH, phát triển và chuyển giao công nghệ của trường.
  • Xây dựng các dự án, kêu gọi đầu tư và tổ chức quản lý các hoạt động thực hiện dự án của các đối tác đầu tư cho trường đã kêu gọi được.
  • Tổ chức thực hiện các hoạt động cấp trường, quản lý các hoạt động câp khoa, phòng về quan hệ đối ngoại quốc tế theo kế hoạch cũng như do cấp trên giao hoặc do các đối tác yêu cầu, theo quy định của Nhà nước và của Trường.
  • Quản lý đoàn ra, đoàn vào theo quy định của cấp có thẩm quyền.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, phân công của Hiệu trưởng.

Chưa có nội dung.