Khoa học - Hợp tác quốc tế

PHÒNG KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ
 
1. Chức năng
- Tham mư­u và giúp việc Hiệu trưởng phát triển hoạt động NCKH, chuyển giao và áp dụng công nghệ.
- Xây dựng các dự án kêu gọi đầu tư phát triển­; quan hệ đối ngoại quốc tế.

2. Nhiệm vụ
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dài hạn và hàng năm cùng các quy định về NCKH, phát triển và chuyển giao công nghệ của trường.
- Xây dựng các dự án, kêu gọi đầu tư­ và tổ chức quản lý các hoạt động thực hiện dự án của các đối tác đầu tư­ cho trường đã kêu gọi được.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động cấp trường, quản lý các hoạt động cấp khoa, phòng về quan hệ đối ngoại quốc tế theo kế hoạch cũng như do cấp trên giao hoặc do các đối tác yêu cầu, theo quy định của Nhà nước và của Tr­ường.
- Quản lý đoàn ra, đoàn vào theo quy định của cấp có thẩm quyền.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, phân công của Hiệu trưởng.