Thông báo về việc bán đấu giá tài sản thanh lý lần 3

Xin chào