Thông báo về lựa chọn tổ chức đấu giá vật tư, vật liệu, thu hồi từ thanh lý tài sản công