Kế hoạch - Tài chính

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit
Phòng Kế hoạch - Tài chính
1. Chức năng
 • Tham mưu và giúp việc trong công tác đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đấu thầu, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Trường.
 • Lập kế hoạch, dự toán kinh phí hằng năm và nhiều năm theo quy định.
 • Tổ chức thực hiện hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát các nguồn kinh phí, tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tài sản công, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước.
2. Nhiệm vụ
 • Tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát việc xuất, nhập, kiểm kê, sử dụng, bảo quản, khấu hao, xử lý, thanh lý các loại vật tư, tài sản công theo quy định.
 • Tố chức thực hiện kế hoạch công tác sửa chữa, xây dựng và trang bị mới cơ sở vật chất của trường.
 • Phối hợp với các đơn vị xây dựng các định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu cho các nghề đào tạo; kinh phí thực hành mua sắm, cấp phát vật liệu của các khoa, bộ môn.
 • Tổng họp và tổ chức thực hiện kế hoạch dự trù, mua sắm, cấp phát, thanh toán vật tư, vật liệu, văn phòng phẩm phục vụ giảng dạy, học tập, làm việc của nhà giáo, viên chức và người học.
 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán diễn ra tại Nhà trường.
 • Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán tại Trường.
 • Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý và quyết định kinh tế, tài chính của Nhà trường.
 • Cung cấp thông tin, số liệu tính toán theo quy định của pháp luật.
 • Hướng dẫn và quản lý nghiệp vụ kế toán của các trung tâm trực thuộc.
 • Thực hiện tốt các nguyên tắc kế toán theo chế độ hiện hành.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, phân công của Hiệu trưởng.
3. Tổ chức - nhân sự
STT Họ và Tên Chức vụ
1 Nguyễn Hùng Anh Phó trưởng phòng, phụ trách phòng
2 Nguyễn Thị Hương Thảo Phó trưởng phòng
3 Phan Nhật Thảo Kế toán trưởng
4 Chung Thị Chanh NVVP
5 Nguyễn Thị Hữu NVVP
6 Vũ Thị Nguyên Thảo NVVP
7 Nguyễn Đức Hiếu NVVP
8 Ngô Đức Trung NVVP
9 Trần Thị Thúy Linh GV
10 Vũ Thị Lệ Thủy GV
11 Đoàn Phúc Quý NVVP
12 Lương Thị Hoài Thu NVVP
13 Vũ Thị Thu Hiền NVVP

Chưa có nội dung.