Hành chính - Quản trị

PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

1. Chức năng
 - Tham mưu và giúp việc về các mặt công tác hành chính, công tác bảo vệ và phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.
 - Tham mưu và giúp việc trong quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của trường.
         
2. Nhiệm vụ
- Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ.
- Tiếp nhận, đăng ký, phân loại, phân phối, xử lý và theo dõi việc xử lý văn bản đến, xây dựng danh mục và lập hồ sơ văn bản đi, văn bản đến của các cấp, các ngành, các tổ chức.
- Thực hiện công tác phục vụ lễ tân, ngoại giao và các công việc của Trường (bao gồm cả quản lý xe công vụ, phòng họp, hội trường, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường xanh-sạch-đẹp, đáp ứng môi trường sư phạm).
- Thực hiện công tác cải cách hành chính.
- Thực hiện công tác thường trực bảo vệ và tổ chức thực hiện công tác phòng chống cháy nổ trong toàn Trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ quản trị cơ sở vật chất như: Đảm bảo các cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị, phương tiện đi công tác và điều kiện lao động cho công chức, viên chức và người học thuộc trường theo quy định.
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, quy định quản lý cơ sở vật chất của trường bao gồm đất đai, công trình xây dựng, trang thiết bị, vật tư­, tài sản của nhà trường.
- Quản lý, hướng dẫn sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của trường, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, phân công của Hiệu trưởng.
Chưa có nội dung.