Đào tạo - Quản lý người học

PHÒNG ĐÀO TẠO - QUẢN LÝ NGƯỜI HỌC


1. Chức năng
- Tham mưu và giúp việc trong các hoạt động đào tạo của Nhà trường.
- Tham mưu và giúp việc trong công tác quản lý người học.

2. Nhiệm vụ
- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và liên kết đào tạo hằng năm, dài hạn của Nhà trường.
- Lập kế hoạch, tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ, lưu giữ hồ sơ về kết quả học tập của người học.
- Lập kế hoạch, tổ chức việc xây dựng, phát triển các chương trình, giáo trình, học liệu dạy học.
- Tổ chức thực hiện quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng và việc kiểm tra, thi của tất cả các lớp học theo quy định.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và đổi mới phương pháp dạy học cho nhà giáo.
- Xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa trường với các trường bạn, với các doanh nghiệp và đơn vị sản xuất, nhằm kêu gọi đầu tư, thực tập sản xuất và hỗ trợ giải quyết việc làm cho người học.
- Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập.
- Thông tin, tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, chính sách, pháp luật và nội quy, quy chế liên quan đến người học của Nhà trường và phối hợp với các đoàn thể để tổ chức các hoạt động phong trào kết hợp với phòng chống các tai nạn, tệ nạn xã hội, an ninh trật tự đối với người học.
- Tổng hợp xếp hạng kết quả rèn luyện của người học hàng tháng, học kỳ và năm học; thụ lý các hồ sơ vi phạm nội quy quy chế của Nhà trường; thông báo cho gia đình người học về các kết quả: Học tập, rèn luyện theo học kỳ và năm học; tình hình khen thưởng, kỷ luật.
- Theo dõi, tổng hợp các hoạt động thu giá dịch vụ đào tạo (học phí), miễn giảm học phí, vay tín dụng của người học, đối tượng chính sách.
- Theo dõi, tổng hợp các hoạt động dạy và học.
- Quản lý thư viện, khi chưa tách thành bộ phận riêng.
- Quản lý, đào tạo hệ dạy nghề thường xuyên, các nghề ngắn hạn, bồi dưỡng chuyên đề, đào tạo chứng chỉ.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để trình Ban Giám hiệu ký kết các hợp tác, hợp đồng đào tạo ngoài Trường và hợp đồng đào tạo liên kết với các doanh nghiệp, các trường bạn đào tạo các trình độ và thực tập theo quy định.
- Thống kê, làm báo cáo theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, phân công của Hiệu trưởng.