Nhu cầu tuyển dụng lao động trong nước và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài