Hội nghị học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2019

Đ/c Nguyễn Đình Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
quán triệt nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW tại Hội nghị dành cho viên chức, người lao động
 
Ngày 17/8/2019, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho hơn 250 viên chức, người lao động và toàn thể  học sinh, sinh viên trong Nhà trường.

hoc_tap_chinh_tri_he_2_0.jpg
Đ/c Ra Lan Von Ga - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường quán triệt một số nội dung tại Hội nghị

Tại Hội nghị, toàn thể viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên đã được được quán triệt, nghiên cứu các chuyên đề: Nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Nội dung Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Định hướng phát triển của Đảng ủy Nhà trường cũng như định hướng phát triển Nhà trường trong thời gian tới mà trước mắt là nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 – 2020.

hoc_tap_chinh_tri_he_3.jpg

hoc_tap_chinh_tri_he_4.jpg
VC, LĐ và HSSV tham gia Hội nghị học tập chính trị hè

Hội nghị nhằm giúp toàn thể viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong toàn Trường nắm được nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Chỉ thị, định hướng chung của Nhà trường, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới để các đơn vị, cá nhân lên kế hoạch hoạt động cho phù hợp, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hướng tới xây dựng đơn vị, Nhà trường ngày càng phát triển.