Biểu mẫu thanh toán phôi liệu và sửa chữa thiết bị

Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit
STT Nội dung Các biễu mẫu Tải tập tin
1 Mẫu thanh toán phôi liệu cho các modul có tổng số tiền phôi liệu nhỏ hơn hoặc thời gian thực hiện ngắn Bản kê đề nghị thanh toán
Biên bản giao nhận phôi liệu (GV với HSSV)
Phiếu giao nhận nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (QTTB với GV)
Giấy đề xuất
Kế hoạch mua sắm hàng hóa vật tư dùng cho giảng dạy
Nhấn vào đây
2 Mẫu thanh toán phôi liệu cho các modul hoặc chương trình dài này Bản kê đề nghị thanh toán
Biên bản giao nhận phôi liệu (GV với HSSV)
Phiếu giao nhận nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (QTTB với GV)
Giấy đề xuất
Kế hoạch mua sắm hàng hóa vật tư dùng cho giảng dạy
Dự trù vật tư chi tiết
Nhấn vào đây
3 Mẫu thanh toán phôi liệu nghề chế biến món ăn Bảng kê mua hàng 
Mẫu giấy biên nhận 
Bản kê đề nghị thanh toán 
Biên bản giao nhận phôi liệu (GV với HSSV)
Phiếu giao nhận nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (QTTB với GV) 
Dự trù vật tư chi tiết
Nhấn vào đây
4 Mẫu thanh toán sửa chữa nhỏ Điện, nước -  Thiết bị - Máy các loại Bản kê đề nghị thanh toán 
Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành
Biên bản xác nhận tình trạng hư hỏng sửa chữa 
Biên bản thu hồi
Giao nhận cung ứng - thợ Sửa chữa  
Giấy đề xuất 
Mẫu dự trù mua sắm
Nhấn vào đây
5 Mẫu thanh toán sửa chửa nhỏ nhà cửa  Bản kê đề nghị thanh toán 
Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành
Biên bản xác nhận khối lượng
Biên bản thu hồi
Giao nhận cung ứng - thợ Sửa chữa  
Giấy đề xuất 
Mẫu dự trù mua sắm
Nhấn vào đây

Loại văn bản/biểu mẫu: