Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng


Chiều ngày 05/8/2019, Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng. Đồng chí Ra Lan Von Ga- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị.

Thời gian qua, công tác quán triệt, tuyên truyền và học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong nhiệm kỳ đã được Đảng ủy Nhà trường chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, kịp thời bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Số lượng cán bộ đảng viên tham gia học tập nghiên cứu các văn bản về xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng đạt tỷ lệ cao. Ban thường vụ Đảng ủy đã tích cực chủ động quán triệt, cụ thể hóa các văn bản của cấp ủy cấp trên phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ để triển khai thực hiện, nhất là việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đạt kết quả tốt trên tất cả các phương diện về tư tưởng chính trị, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ đảng viên trong Nhà trường. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đã được tăng cường, chú trọng tính trọng tâm, trọng điểm của nội dung, đối tượng được kiểm tra ngay từ khi xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, chi bộ,… trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Sau Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Đảng ủy đã kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định; tổ chức học tập bằng nhiều hình thức phù hợp với các đối tượng. Tinh thần thái độ học tập của đa số viên chức, đảng viên khá nghiêm túc, trách nhiệm, nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Việc xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện của Đảng ủy, các chi bộ, viên chức, đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Chỉ đạo và xây dựng một số văn bản về xây dựng Đảng, cơ chế, chính sách, quản lý viên chức, chấn chỉnh lề lối làm việc. Từ đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng và rèn luyện của đảng viên, viên chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Nội dung Nghị quyết Trung Ương 4 khóa XII được soi rọi, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đảng viên cuối năm. Sau kiểm điểm cuối năm Đảng bộ Nhà trường đã chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm, những việc làm cần phải khắc phục, chấn chỉnh, quyết tâm sửa chữa những hạn chế, yếu kém; bước đầu đã tạo ra được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và viên chức, đảng viên trong toàn Trường.

Để phát huy những kết quả bước đầu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau đây:

Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho viên chức, lao động về mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 10-QĐ/TU ngày 11/8/2015 của Tỉnh ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho viên chức, đảng viên; chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại viên chức, lao động đảm chính xác, sát với kết quả, hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.