Cựu chiến binh

Xin chào
1. Cơ cấu tổ chức hội CCB nhà trường:
   Hội CCB Trường Cao đẳng Nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên năm 2011 có 15 đồng chí.
  Trong đó :
  •      BCH gồm 3 đồng chí (01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch, 01 ủy viên)
  •      Dân tộc Kinh: 11 hội viên
  •      Dân tộc Ê đê: 04 hội viên
  •      Đảng viên: Có 08 Đồg chí.
          - Trình độ chuyên môn: 01 thạc sĩ, 06 đại học, 08 trung cấp, sơ cấp.
          - Chức vụ chính quyền: 01 trưởng khoa, 01 phó phòng còn lại là giáo viên, công nhân viên.
          - Tuổi đời trung bình của hội viên là 48 tuổi.
          - Các hội viên công tác tại 02 phòng và 02 khoa của trường.
2. Thuận lợi:
          - Được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy nhà trường.
          - Được sự quan tâm của chính quyền, các đoàn thể, cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường.
          - Được sự quan tâm sâu sát của Hội CCB cấp trên.
          - Đảng viên trong Hội nhiều
          - Cán bộ Hội hầu hết là lãnh đạo phòng, khoa sớm nắm bắt Nghị quyết Đảng các cấp, nhiệm vụ chính quyền, đoàn thể nên triển khai Hội thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng, kịp thời.
          - Các hội viên đoàn kết chặt chẽ, quyết tâm xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh.
3. Khó khăn:
          Hội mới thành lập gần 05 năm nên còn rất non trẻ, chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc tổ chức, xây dựng Hội.
          - Các hội viên ở các Phòng, Khoa làm nhiều công việc chuyên môn, theo nhiều thời gian khác nhau.
          - Trình độ chuyên môn, nhận thức không đồng đều.
          - Hoàn cảnh kinh tế của một số hội viên còn khó khăn, nhất là hội viên người dân tộc Ê đê.
4. Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh
          a) Công tác giáo dục chính trị , lãnh đạo tư tưởng.
          Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được BCH Hội xác định là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Hội trong sạch vững mạnh.
          Tham gia học tập tốt, nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng các cấp, chế độ, chính sách của nhà nước 100% Hội viên tham gia.
          BCH Hội đã tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, Khoa, Phòng…trong trường. Luôn bám sát Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của nhà trường để định hướng cho các hội viên có tư tưởng lập trường vững vàng, gắn kết với công việc, giáo dục học sinh, sinh viên kịp thời. Xác định được vai trò, vị trí của tổ chức Hội , phát huy truyền “Bộ đội Cụ Hồ” làm nòng cốt  trong nhà trường
          Chính vì vậy việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác ở các đơn vị trong trường đạt hiệu quả cao.
          b) Công tác hội viên
          - 100% hội viên được học tập nghị quyết của Đảng, thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, Nghị quyết của Hội cấp trên quy định.
          - Số lương hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt hội viên gương mẫu là 15/15 (chiếm tỷ lệ 100%)
          - 15/15 (tỷ lệ 100%) gia đình hội viên đạt Gia đình Văn hóa
          - 15/15 (tỷ lệ 100%)  hội viên đăng ký cam kết thực hiện nghiêm Luật Giao thông và Phòng chống các tệ nạn xã hội.
          - 15/15 Hội viên tham gia viết bài thi tìm hiểu Pháp luật do Hội CCB Khối phát động.
          c) Công tác tổ chức Hội.
          - Năm 2010 có 01 đơn xin ra khỏi Hội, lý do gia đình quá khó khăn không thể tham gia sinh hoạt được, nhưng bằng sự kiên trì, động viên, giúp đỡ về tình cảm của BCH Hội cũng như cho vay quỹ Hội, đến nay hội viên đã an tâm sinh hoạt Hội. Hết năm 2011 tổng số Hội CCB nhà trường vẫn là 15 cán bộ, hội viên.
          - Duy trì chế độ sinh hoạt, chế độ báo cáo.
          - Các hội viên định kỳ sinh hoạt 3 tháng một lần.
          - Hội phí từng tháng đóng đúng thời gian theo quy định.
          - Vai trò, trách nhiệm của BCH Hội đã hoạt động tương đối đồng đều, chủ động tìm tòi, sáng tạo đưa ra hướng hoạt động có hiệu quả cao.
          d) Công tác kiểm tra, giám sát
          - Trong năm Hội đã phân ra 02 loại để kiểm tra cụ thể :
          +  Những hội viên đảng viên thì lồng ghép kiểm tra cùng chi bộ Đảng
          + Những hội viên chưa đảng viên thì kiểm tra riêng.
          Nội dung kiểm tra theo quy định của Hội CCB cấp trên.
          - 100%  hội viên thực hiện đúng các chỉ tiêu đã đề ra để giữ vững danh hiệu “Trong sạch vững mạnh ” 

5. Tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền.
          Nhận thức được CCB là một tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo của Đảng nên mỗi hội viên thường xuyên học tập, nâng cao chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt  những đợt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
          - Tuyệt đối tin tưởng vào lãnh đạo của Đảng bộ và điều hành, quản lý của nhà trường.
          - Sẵn sàng đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, chống các quan điểm sai trái với các đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước: thể hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần tăng cường và giữ vững An ninh trật tự trong nhà trường và khu vực.
          - Một số hội viên được trường giao nhiệm vụ trực cơ quan trong những đêm đặc biệt, một số thường xuyên trực bảo vệ …đã mang hết tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ.
6. Đẩy mạnh phong trào giúp nhau nâng cao đời sống.
          Trong điều kiên quỹ Hội còn hạn hẹp, ngoài việc tư vấn, định hướng cho một số hội viên khó khăn làm kinh tế , Hội còn tạo điều kiện cho 02 hội viên vay mỗi người 03 triệu đồng với lãi suất thấp là 0,7%/ tháng .
          Năm 2011 Hội  đã tổ chức cả Hội đi chúc têt từng gia đình hôi viên, 02 lượt thăm hội viên ốm, thăm viếng 01 hội viên có mẹ qua đời, mừng 02 hội viên có con lập gia đình.  
          Tháng 9 và 10 năm 2011 Hội đã chủ động làm việc với lãnh đạo trường, ban giải tỏa đường Lê Duẩn để nhận một số công việc như tháo dỡ nhà, hàng rào…để gây quỹ. Từ đó mới tạo điều kiện giúp nhau về vật chất trong lúc khó khăn.
 7. Công tác phối hợp với các tổ chức quần chúng và cán bộ giáo viên, công nhân viên trong trường.
          - Hội dã hoạt động theo Nghị quyết của Đảng ủy nhà trường.
          - Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ chức khác để hoạt động, xây dựng trường.
          - Các hội viên ở các đơn vị Phòng, Khoa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng Nội quy, Quy chế của trường.
          - Thường xuyên chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số.
          - Các hội viên trong năm đã ủng hộ tham gia các Cuộc vận động ủng hộ như: người nghèo, thiên tai…đầy đủ do trường phát động.
8. Đánh giá chung.
          a) Kết quả đạt được
          Trong năm qua, bằng sự nỗ lực phấn đấu của từng hội viên, trong các lĩnh vực công tác đã đạt được nhiều thành tích.
          - 15/15 (chiếm tỷ lệ 100%) cán bộ, hội viên đạt Lao động Tiên tiến
          - 01 Đ/c được đề nghị Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh (6%), 02 Đ/c đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (13%).
          - Khen thưởng: 01 Đ/c được đề nghị Chủ tịch tỉnh Đăk Lăk tặng Bằng khen (6%); 03 người được đề nghị Hiệu trưởng nhà  trường tặng Giấy khen (20%).
          b) Một số hạn chế cơ bản:
          - Bên cạnh những cố gắng và kết quả đạt được Hội còn gặp không ít khó khăn. Cả Hội đã cố gắng xây dựng Hội TSVM, nhưng còn một số hạn chế sau :
          + Lịch sinh hoạt định kỳ 3 tháng một lần chưa có ngày giờ cụ thể theo tháng, quý.
          + Nội dung sinh hoạt chưa được phong phú.
          + Chưa tổ chức được các phong trào thi đua, các hoạt đông văn, thể.
          + Hoạt động gây quỹ Hội chưa thường xuyên và chủ động.
          + Chưa thật sâu sát tìm hiểu tâm tư, hoàn cảnh, nguyện vọng của từng hội viên.
          + Việc đóng quỹ Hội đã đề ra nhưng cách thu quỹ chưa thường xuyên.
9. Kết quả bình xét khen thưởng.
          Kết quả bình xét thi đua khen thưởng năm 2011. Đề nghị Hội cấp trên xét khen thưởng
          - Đề nghị Hội CCB Tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Hội CCB nhà trường.
          - Đề nghị Hội CCB Khối tặng Giấy khen cho 02 Cá nhân:
          1. Đ/c Phan Văn Ngọc Hội viên.
          2. Đ/c Y Chương Niê Phó Chủ tịch Hội.