CV V/v phối hợp phổ biến thông tin tuyển dụng lao động trong nước và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Xin chào